Tickets available at : G-55 Dakshinapan, K.C. Das - Dharmatala, Bhajahari Manna - Ekdalia & Hindustan Park